Організація громадських слухань

Згідно Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

Організатором громадських слухань може бути юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має досвід у сфері охорони довкілля не менше двох років та людські і технічні ресурси, необхідні для забезпечення проведення громадських слухань у відповідному регіоні або регіонах.

Організатор громадських слухань повинен бути незалежним, об’єктивним та неупередженим і не мати потенційного конфлікту інтересів щодо планованої діяльності в розумінні Закону України “Про запобігання корупції”. Юридична особа або фізична особа - підприємець, яка залучалася суб’єктом господарювання до розроблення документації щодо планованої діяльності на попередніх етапах (розроблення проектної документації, підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля, інше), не може бути організатором громадських слухань щодо такої планованої діяльності. Організатор громадських слухань зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів уповноваженому центральному органові або уповноваженому територіальному органові. У такому випадку уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган проводить громадські слухання самостійно.

Організатор громадських слухань:

  • проводить громадські слухання відповідно до Закону та цього Порядку;
  • реєструє учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації учасників за формою згідно з додатком 1;
  • реєструє виступи учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації виступів за формою згідно з додатком 2;
  • забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію ходу громадських слухань;
  • здійснює головування під час громадських слухань;
  • готує протокол громадських слухань за формою згідно з додатком 3.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF/paran81#n81