СЕО - Стратегічна екологічна оцінка

Стратегічна екологічна оцінка проводиться відповідно ЗУ "Про Стратегічну екологічну оцінку"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19

Звертаємо увагу на те що згідно п.3 ст.2 ЗУ "Про СЕО" Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа!

Відповідно ст.1 ЗУ "Про СЕО":

3) документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування;

4) замовник - орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування;

7) стратегічна екологічна оцінка - процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.

Етапи процедури СЕО під час виготовлення детального плану території (надалі - ДПТ), який затверджується районною державною адміністрацією (надалі РДА).

Процедура СЕО починається із визначення, чи підлягає той чи інший документ державного планування СЕО. Такі рішення державний орган приймає самостійно. Законом закріплено, що документи, які стосуються містобудування чи схем землеустрою, підлягають СЕО. Таким чином, РДА плануючи розробку та затвердження ДПТ, повинна подати відповідну заяву, у якій зазначити, що вони є замовником процедури СЕО.

Заява про визначення обсягу оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті РДА з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості та органів охорони здоров’я та природи відповідної області.

Заява повинна містити інформацію, визначену статтею 10 Закону про СЕО, зокрема, інформацію про вид та основні цілі документа державного планування, ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для територій з природоохоронним статусом, транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

  • Громадське обговорення

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу СЕО встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення. Державні органи охорони довкілля та охорони здоров’я на висловлення своїх думки мають не більше 15 днів.

Приклади зауважень, які можуть подавати до СЕО детального плану території можуть бути такі: громадськість може попросити нанести на містобудівну документацію межі особливо цінних охоронюваних територій, території природно-заповідного фонду, врахувати бажання та потреби місцевого населення у закладах сфери обслуговування, запропонувати вимоги до транспортного сполучення, поводження з відходами, попередити про стихійні лиха (лавини, потопи) тощо.

Важливо відзначити, що відсутність зауважень громадськості та коментарів від органів природоохорони та охорони здоров’я не зупиняють процедуру СЕО. Тому, якщо ви проігноруєте цей етап, ви втратите можливість вплинути на якість майбутнього документа.

  • Звіт про СЕО

Зібравши всі зауваження та пропозиції, РДА готує Звіт про СЕО, який складається до затвердження ДПТ з урахуванням змісту і рівня його деталізації, сучасних знань і методів оцінювання інформації, перелік якої визначений у статті 11 Закону про СЕО. Зокрема, звіт повинен містити інформацію про характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, прогнозні зміни цього стану, якщо ДПТ не буде затверджено, характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу, екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДПТ, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом. Важливо відзначити, що природоохоронний статус – це значно ширше поняття, аніж території природно-заповідного фонду. Таким чином, звіт повинен описувати і території екомереж, Смарагдової мережі, території прибережнозахисних смуг тощо.

Звіт про СЕО також повинен містити зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДПТ. Наприклад, на міжнародному рівні у контексті захисту території Карпат слід враховувати Карпатську конвенцію, якщо це територія басейну ріки, слід керуватися Водною рамковою директивою, якщо це територія Смарагдової мережі, слід керуватися Бернською конвенцією, якщо діяльність матиме вплив на зміну клімату, Паризькою угодою. На національному рівні це закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України» та інші.

Дуже важливо відзначити, що Звіти про СЕО є свого роду візитними картками для їхніх виконавців, адже закон визначає, що він підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

Проект ДПТ та звіт про СЕО оприлюднюються на офіційному веб-сайті РДА з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Зверніть увагу, що це вдруге у одній і тій ж процедурі СЕО залучається громадськість!

Повідомлення про оприлюднення проекту ДПТ та звіту про СЕО повинно містити інформацію, визначену законом у статті 12 Закону про СЕО, зокрема, про передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі: дату початку та строки здійснення процедури; способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо); дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань та іншу інформацію, необхідну для належної участі громадськості.

Паралельно із проведенням громадських слухань РДА проводить консультації із відповідними підрозділами ОДА з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я.

  • Завершується процедура СЕО ДПТ його затвердженням

РДА протягом п’яти робочих днів з дня затвердження ДПТ розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ та заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків його виконання, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган Міненергодовкілля.